ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ  

"АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
Днес е 19.03.2018
Часът е 14:28:32

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА


ВИЖТЕ ТУК ГРАФИКА НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ (В ОСМИ И ДЕВЕТИ)
В ПГТХВТ "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА


КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПРИЕМ В ОСМИ КЛАС:


Документи се подават в училището-гнездо.

Балът (в точки) на всеки ученик, участващ в класирането се образува по следния начин:

 1. Удвоените точки от НВО по Български език и литература;

 2. Удвоените точки от НВО по Математика;

 3. Еквивалента в точки на оценката по Български език и литература от дипломата за основно образование;

 4. Еквивалента в точки на оценката по География и икономика от дипломата за основно образование.


СКАЛА ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ЦИФРОВА ОЦЕНКА В ТОЧКИ
ОЦЕНКА ЕКВИВАЛЕНТ В ТОЧКИ
Отличен (6) 50 точки
Много добър (5) 39 точки
Добър (4) 26 точки
Среден (3) 15 точки

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПРИЕМ В ДЕВЕТИ КЛАС:


НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 1. Заявление от училище (попълва се по образец);

 2. Свидетелство за завършен осми клас;

 3. Медицинско свидетелство.

БАЛООБРАЗУВАЩИ ОЦЕНКИ ОТ СВИДЕТЕЛСТВОТО ЗА 8-МИ КЛАС:


 1. Утроената оценка по география;

 2. Оценката по Български език и литература;

 3. Оценката по математика;

 4. Среден успех от дипломата за основно образование.

ИЗЧИСЛЕТЕ БАЛА СИ:

Свободни места в редовна форма на обучение по професии към 08.02.2018г.