ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ  

"АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
Днес е 19.03.2018
Часът е 14:24:32
УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА II УЧЕБЕН СРОК ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

ОСМИ КЛАС

ДЕВЕТИ КЛАС

ДЕСЕТИ КЛАС

ЕДИНАДЕСЕТИ КЛАС

ДВАНАДЕСЕТИ КЛАС