ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ  

"АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
Днес е 19.03.2018
Часът е 14:34:29
Училище за
      Себеутвърждаване и
            Подготовка към
                  Европейски
                        Хоризонти"ИСТОРИЯ НА МОЕТО СЕЛИЩЕ"

Клубът се води под ръководството на г-жа Татяна Димитрова.

С формирането на този клуб се цели да се намерят и систематизират всички факти и събития, свързани с град Търговище. Учениците проучват с интерес това, което е останало в паметта на майки и бащи, баби и дядовци, различни легенди и исторически моменти, свързани с Търговище.


Р А З Г Л Е Д А Й Т Е   С Н И М К И