ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ  

"АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
Днес е 19.03.2018
Часът е 14:37:43
Училище за
      Себеутвърждаване и
            Подготовка към
                  Европейски
                        Хоризонти"КУХНИТЕ ПО СВЕТА"

Клубът се води под ръководството на г-жа Гина Аврамова.

В часовете учениците говорят за кухните и храните, приготвяне в различните краища на света. В групата се дискутират теми за различните храни.

В занятията са предвидени и часове за проготвяне на храни от различните народи.

Р А З Г Л Е Д А Й Т Е   С Н И М К И