ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ  

"АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
Днес е 19.03.2018
Часът е 14:34:45
Училище за
      Себеутвърждаване и
            Подготовка към
                  Европейски
                        Хоризонти"МЛАД КОНСТРУКТОР"

Клубът се води под ръководството на г-н Красимир Владимиров.

С формирането на този клуб се цели да се развиват конструкторските умения и навици у учениците, както и тяхната сръчност. По време на годината в групата ще се работи по изработката на различни проекти.


Р А З Г Л Е Д А Й Т Е   С Н И М К И