ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ  

"АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
Днес е 19.03.2018
Часът е 14:35:03
Училище за
      Себеутвърждаване и
            Подготовка към
                  Европейски
                        Хоризонти"ПРИЯТЕЛИ НА РУСИЯ"

Клубът се води под ръководството на г-жа Наталия Тодорова.

С формирането на този клуб се цели да се разберат и намерят различни обичаи, танци и музика в братска Русия. Учениците проучват с интерес това, което намерят в Интернет и на страниците на различни книги за руския народ.


Р А З Г Л Е Д А Й Т Е   С Н И М К И