ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ  

"АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
Днес е 19.03.2018
Часът е 14:24:16

ВАЖНИ ЗА ОБУЧЕНИЕТО ВИ ДОКУМЕНТИ, ИЗПИТНИ СЕСИИ

 1. НЕУЧЕБНИ ДНИ И ВАКАНЦИИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА
 2. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН В ПГТХВТ "АЛ. КОНСТАНТИНОВ"
 3. ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПГТХВТ "АЛ. КОНСТАНТИНОВ" ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

 4. ГРАФИК НА КОНСУЛТАЦИИТЕ ПО ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПРЕЗ ВТОРИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА
 5. ГРАФИК ЗА ПИСМЕНИТЕ ИЗПИТВАНИЯ ПРЕЗ II СРОК НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

 6. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ УЧЕНИЦИ НА ПГТХВТ "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ" ГР. ТЪРГОВИЩЕ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ В СИЛА ОТ ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2017/2018Г.
 7. ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ ЗА ІI УЧ. СРОК НА УЧЕБНАТА 2017/2018Г.

 8. СТРАТЕГИЯ за развитие на ПГТХВТ
 9. АКТУАЛИЗАЦИЯ НА СТРАТЕГИЯ за развитие на ПГТХВТ
 10. УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018Г.
 11. ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПГТХВТ "АЛ. КОНСТАНТИНОВ"-ГР. ТЪРГОВИЩЕ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018Г.

 12. ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018Г.
 13. ПЛАН НА КООРДИНИРАЩИЯ ЕКИП ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ
 14. ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017Г.
 15. ЕТИЧЕН КОДЕКС
 16. ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО
 17. МЕХАНИЗЪМ ЗА НЕДОПУСКАНЕ ОТПАДАНЕТО НА ПОДЛЕЖАЩИ УЧЕНИЦИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018Г.

 18. ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

 19. БЮДЖЕТ 2017г.
 20. Д О К Л А Д oт гл.счетоводител за одобрения бюджет на училището за 2017г. и касово изпълнение на бюджета към 31.03.2017г.
 21. Д О К Л А Д oт гл.счетоводител за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2017
 22. Д О К Л А Д oт гл.счетоводител за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2017
 23. Д О К Л А Д oт гл.счетоводител за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2017

 24. ИНСТРУКЦИЯ ЗА МЕРКИТЕ И СРЕДСТВАТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ СЪБИРАНИ, ОБРАБОТВАНИ, СЪХРАНЯВАНИ И ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ПГТХВТ "Ал. Константинов"